Aricole Juridice

Aricole Juridice, servicii juridice, avocat online, casa de avocatura, avocat

Educația acasă. În ce cazuri este posibilă, conform legii

Educația acasă. În ce cazuri este posibilă, conform legii

În ulltima perioadă s-a pus problema posibilității copiilor de a fi școliți acasă.

Conceptul de homeschooling devine din ce in ce mai atractiv pentru părinții români care doresc un învățământ de calitate pentru copiii lor.

Ce înseamnă educația acasă? Asociația Home Schooling România ne oferă 10 linii directoare:

  1. Părinții sunt responsabili pentru educația copiilor lor.
  2. Părinții aleg curricula, manualele, softurile necesare educației copiilor.
  3. Părinții își învață copiii acasă.
  4. Părinții împuternicesc pe cei aleși de ei să-i învețe pe copiii lor.
  5. Copiii învață chiar și singuri.
  6. Copiii învață fiecare în stil propriu.
  7. Copiii folosesc intensiv alternativele educaționale mult superioare celor de stat.
  8. Procesul educațional se desfășoară la domiciliul copiilor.
  9. Procesul educațional se desfășoară oriunde doresc părinții sau copii.
  10. Copiii au libertate să participe la activități sportive.

In Legea educației naționale nr. 1/2011 sunt prevăzute, în mod strict, situațiile in care este posiibil învatamantul la domiciliu, și anume:

-Pentru copiii, elevii şi tinerii care, din motive medicale sau din cauza unei dizabilităţi, sunt nedeplasabili, se organizează şcolarizare la domiciliu, pe o perioadă determinată;

-pentru copiii cu cerințe educaționale speciale

 Conform legii, ”Beneficiază de școlarizare la domiciliu, pe o perioadă determinată, copiii/elevii nedeplasabili, cu boli cronice, cu sau fără alte deficiențe asociate, și elevii aflați în stare de convalescență de lungă durată, după afecțiuni/traumatisme care au necesitat sau nu intervenții chirurgicale, tratamente spitaliceşti etc.”

 

Părinții sunt obligați să ia măsuri pentru a le fi școliți copiii pe toată durata învățământului obligatoriu, este subliniat în Legea nr. 1/2011. În caz contrar, părinții riscă să fie amendați cu o sumă cuprinsă între 100 și 1.000 de lei sau să fie nevoiți să muncească în folosul comunității. Pe deasupra, în Codul penal există o pedeapsă pentru părinți, de închisoare de la trei luni la un an sau o amendă penală, pentru acțiunile nejustificate de retragere de la școală sau de împiedicare a accesului la învățământul general obligatoriu.

Continue reading
614 Hits
0 Comments

STATUTUL ELEVULUI.DREPTURILE SI OBLIGATIILE ACESTORA

STATUTUL ELEVULUI.DREPTURILE SI OBLIGATIILE ACESTORA

Statutul Elevului a intrat în vigoare astăzi, 22.09.2016, prin Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Stiințifice 4742/2016

Acesta reglementează drepturile și obligațiile elevilor din învăîământul preuniversitar și ar trebui să fie cunoscut de către toți elevii.

Statutul este structurat pe 8 capitole, după cum urmează:

1.    Dispoziții generale – acest capitol este format din 5 articole si conține reglementări generale, precum și definește calitatea de elev și a comunității școlare;

2.    Drepturile elevilor – acest capitol cuprinde articolele 6-13 si reglementeaza drepturile educaționale, drepturile sociale, drepturile de asociere și exprimare, alte drepturi ale elevilor, precum și recompensarea acestora;

3.    Îndratoririle/Obligațoole elevilor – acest capitol contine 2 articole în care sunt descrise îndatoririle si innterdicțiile pe care le au elevii;

4.    Sancționarea Elevilor – acest capitol cuprinde art 16 – 29 și stipulează atat sancțiunile aplicabile elevilor, cât și procedura contestării și anulării acestora;

5.    Reprezentarea elevilor – acest capitol conține articolele 30 – 36 și reglementează modurile de asociere în vederea reprezentării elevilor, moduri de reprezentare, drepturile  și îndatoririle elevilor reprezentanți etc;

6.    Asocierea elevilor  - articolele 37 si 38 care reglementează Drepturi ale formelor de asociere ale elevilor și asociaţiile reprezentative ale elevilor;

7.    Consiliul Scolar al Elevilor  – articolele 39 – 47 – reglementează reprezentarea elevilor în Consiliul școlar al elevilor, modul de organizare al consiliului, atribuțiile consiliului, întrunirile consiliului, adunarea generală a consiliului, atribuțiunile preșsedintelui, vicepresedintelui, secretarului consiliului;

8.    Dispoziții finale – articolele 48 – 52 si cuprinde reglementări referitoare la intrarea in vigoare a statutului, aplicabilitatea statutului,monitorizarea aplicării statutului, modul de modificare și relatia cu alte acte normative sau inferioare.

 

Calitatea de elev ”se dobândeşte odată cu înscrierea în învăţământul preuniversitar şi se păstrează pe tot parcursul şcolarităţii, până la încheierea studiilor din învăţământul secundar superior liceal, profesional, respectiv terţiar non-universitar, conform legii. Antepreşcolarii şi preşcolarii sunt asimilaţi calităţii de elev, fiind reprezentaţi de către părinţi/tutori/susţinători legali”

Comunitatea școlară este definită ca fiind compusă din elevi, alături de ceilalţi actori ai sistemului de învăţământ. Observăm aici o exprimare foarte plastică a legiuitorului care vorbește despre ”actori” ai sistemului de învățaământ, referindu-se la cadrele didactice, precum și la unitățile administrative ale inspectoratului școlar.

 

DREPTURILE ELEVILOR

Drepturile elevilor sunt împarțite pe 3 mari categorii, respectiv drepturile educaționale, drepturi de asociere și de exprimare, drepturi sociale.

In articolul 6 din statut sunt prevazute urmatoarele drepturi generale ale elevilor, după cum urmează:

-       Dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii,

-       la protecţia datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege

-       dreptul să îşi desfăşoare activitatea in spaţii care respectă normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ

Drepturile educaționale ale elevilor sunt prevăzute de art. 7,8,9 din statut.

In art. 7 sunt prevazute majoritatea drepturilor elevilor, după cum urmează:

a) accesul gratuit la educaţie în sistemul de învăţământ de stat. Elevii au dreptul garantat la un învăţământ echitabil în ceea ce priveşte înscrierea/admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor, în funcţie de parcursul şcolar pentru care au optat corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor;

b) dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unităţile de învăţământ, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea, de către cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite.

c) dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor economici;

d) dreptul de a beneficia de şcolarizare în limba maternă, în condiţiile legii;

e) dreptul de a studia o limbă de circulaţie internaţională, în regim bilingv, în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

f) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ. Unitatea de învăţământ preuniversitar se va asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, vârstă, orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie, situaţie socio-economică, probleme medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu;

g) dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite pentru elevii din învăţământul de stat şi din învăţământul obligatoriu particular acreditat/autorizat, atât pentru învăţământul în limba română, cât şi pentru cel în limbile minorităţilor naţionale, conform legii;

h) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi psihologică, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ preuniversitar, fiindu-le asigurată cel puţin o oră de consiliere psihopedagogică pe an;

 i) dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi a eventualelor contracte dintre părţi;

j) dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum şi pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor legale în vigoare;

k) dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă;  

l) dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise;

m) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vederea obţinerii de trasee flexibile de învăţare.

n) Dreptul de a participa la cursurile opţionale organizate pe grupe / clase de elevi formate special în acest sens, în baza deciziei Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

o) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, inclusiv acces la biblioteci, săli şi spaţii de sport, computere conectate la Internet, precum şi la alte resurse necesare realizării activităţilor şi proiectelor şcolare în afara programului şcolar, în limitele resurselor umane şi materiale disponibile. Unităţile de învăţământ vor asigura în limita resurselor disponibile, accesul gratuit la materiale necesare realizării sarcinilor şcolare ale elevilor, în timpul programului de funcţionare.

p) dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră libertate de expresie, următoarele manifestări: comportamentul jignitor faţă de personalul din unitatea şcolară, utilizarea invectivelor, limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate;

q) dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de şapte ore pe zi, cu excepţia orelor prevăzute pentru studiul limbii materne, a istoriei şi tradiţiei minorităţilor naţionale şi a învăţământului bilingv, conform legii;

r) dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului semestru;

s) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare;

t) dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare, şi cu un număr adecvat de elevi şi cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

u) dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi de cadre didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade şi alte activităţi extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar sau de către terţi, în palatele şi cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare judeţene, în cluburile şi în asociaţiile sportive şcolare, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora; Elevii vor participa la programele şi activităţile incluse în programa şcolară;

v) dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare, în limita resurselor disponibile;

w) dreptul de a avea acces, la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare; x) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor;

y) dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu particularităţile de vârstă şi cu cele individuale. Elevii cu performanţe şcolare deosebite pot promova 2 ani de studii într-un an şcolar. Avizul de înscriere aparţine consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza unei metodologii privind promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;

z) dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de tip spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilităţi, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecţiuni pentru care sunt spitalizaţi pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni; 3

aa) dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe anonime. Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării celor mai eficiente metode didactice.

bb)dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora,

cc) dreptul de a întrerupe / relua studiile şi de a beneficia de transfer intre tipurile de invăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

dd) dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, problemelor medicale sau tulburărilor specifice de invăţare, în condiţiile legii;

ee) dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unităţii de învăţământ.

ff) dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora de curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie

 

Articolul 8 din statut contine reglementări referitoare la drepturile elevilor cu nevoi speciale, iar articolul 9 explica modalitatea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise, stipulat la alin.(i), pct. k).

Articolele 10 si 11 reglementeaza drepturile de asociere, respectiv drepturile sociale ale elevilor.

ÎNDATORIRILE/OBLIGAŢIILE ELEVILOR

 

Acestea sunt impărtite in două categorii, respectiv îndatoriri si interdicții.

Îndatoririle sunt prevazute in art. 14 din statut, după cum urmează:

a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;

b) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar;

c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare si cu regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar. Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului in perimetrul şcolii.

d) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în lucrările elaborate;

e) de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire originale;

f) de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii;

g) de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice.

h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au acces;

i) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar;

j) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţiile de învăţământ preuniversitar;

k) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale;

 l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 prezenta cadrelor didactice pentru trecerea notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru luare la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară;

m) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului şcolar;

n) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi personalul unităţii de învăţământ;

o) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora;

p) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un comportament şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi de a respecta regulile de circulaţie;

q) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului.

r) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a personalului din unitate.

Interdicțiile sunt prevazute în art. 15 din statut, după cum urmează:

a) să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;

b) să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane;

c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;

d) să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe etnobotanice şi sa participe la jocuri de noroc;

e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale;

f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta unităţilor de învăţământ;

g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă;

h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă;

i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să manifeste violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;

j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei;

k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor majori şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;

l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar;

 

m) să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al diriginţilor.

Continue reading
654 Hits
0 Comments

DIN 2017 SE SCHIMBA CASELE DE MARCAT. CE OBLIGATII AU SOCIETATILE COMERCIALE

DIN 2017 SE SCHIMBA CASELE DE MARCAT. CE OBLIGATII AU SOCIETATILE COMERCIALE

In conformitate cu prevederile OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, ratificata prin Legea 267/2015, operatorii econnomici au obligatia, incepand cu anul 2017, sa utilizeze numai case de marcat cu jurnal electronic.

CUI SE APLICA NOILE PREVEDERI

Conform actului normativ, prevederile se aplica operatorilor economici care incaseaza, total sau partial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populatiei.

PANA CAND TREBUIE PUSE IN FUNCTIUNE CASELE DE MARCAT CU JURNAL ELECTRONIC

Actul normativ prevede, in functie de categoriile operatorilor economice, urmatoarele date – limita pana la care trebuie sa se conformeze si sa schimbe casele de marcat. Astfel:

-      Marii contribuabili vor fi obligati sa isi schimbe casele de marcat incepand cu  1 aprilie 2017,

-      Contribuabilii mijlocii de la 1 iulie 2017 

-      contribuabilii mici vor fi obligati să foloseasca aparate de marcat cu jurnal electronic incepand cu data de 1 noiembrie 2017.

Totodata, de la data de  ianuarie 2017 va fi interzisa vanzarea apararatelor de marcat electronice fiscale cu rola jurnal, nerespectarea acestei prevederi atrangand dupa sine o amenda in cuantum de 3.000 lei.

Noile case de marcat vor fi conectate la un sistem de supraveghere şi monitorizare, pentru transmiterea datelor către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). In acest sens, ANAF va intocmi in forma electronica un Registru National de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale si va supraveghea si monitoriza in timp real casele de marcat. Societatile comerciale vor fi obligate sa asigure conectarea la distanta a caselor de marcat pentru transmiterea datelor fiscale catre ANAF.

Potrivit actului normativ publicat, termenul-limita pana la care trebuie aprobata procedura de conectare aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale este, 1 februarie 2018.

Pe langa obligatia societatilor de a isi schimba casele de marcat, se va schimba si continutul bonului fiscal. Va fi introdus ca si element obligatoriu codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului, la cererea acestuia, iar bonul va contine si unitatea de masura.

 

Societatile comerciale care nu vr respecta aceste prevederi vor risca amenzi de pana la 9.000 lei si suspendarea activitatii pana se vor conforma si pana vor plati amenda. 

Continue reading
713 Hits
0 Comments

NOI OBLIGATII PENTRU SALOANELE DE BRONZARE

Incepand cu data de astazi, 14.09.2016, saloanele de bronzare sunt obligate, conform Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 261 din 2016, sa obtina o autorizare sanitara de la directia teritoriala de sanatate publica in baza unei declaratii pe proprie raspundere.
Aceasta obligatie se va aplica persoanelor fizice/juridice ce nu au obligatia de a se inscrie la ONRC. Pentru restul saloanelor infiintate ulterior datei de 18 martie 2016, vor fi facute inspectii ulterioare de catre reprezentanti ai DSP.
Sunt impuse reguli strice referitoare la IGIENA, si anume:
-fiecare salon trebuie sa aiba incinte separate pentru accesul, inregistrarea si asteptarea clientilor; bronzarea, depozitarea echipamentelor si materialelor de curatare si dezinfectare;sa se asigure o buna ventilatie, sa fie iluminate in mod corespunzator;
-sa detina chiuveta pentru spalarea mainilor, prosoape de hartie pentru uscarea mainilor, apa potabila rece si calda, 
-sa detina cosuri de gunoi
-sa asigure clientilor ochelari de protectie UV, fie de unica folosinta, fie sa curete si sa dezinfecteze ochelarii dupa fiecare folosire;
-sanu permita persoanelor sub 18 ani bronzarea artificiala.
In ceea ce priveste aparatura de bronzat, aceasta va trebui sa intocmeasca si sa completeze Registrul de exploatare si Registrul aparatului. Daca aparatura se strica sau este vanduta, salonul va trebui sa informeze directia de sanatate publica teritoriala in acest sens. Nu vor mai fi permise aparatele de tip UV4, ci doar cele de tip UV1, UV2 si UV3.
De asemeni, proprietarii saloanelor de bronzare sunt obligati sa ofere angajatilor doua cursuri de instruire in vederea specializarii. Personalul saloanelor de bronzare trebuie sa evalueze, inainte de inceperea sedintei de bronzare, starea pielii clientului si sa ii explice acestuia eventualele riscuri la care se supune. Fiecare client va semna o declaratie pe proprie raspundere si i se va intocmi o fisa de client care va trebui pastrata de salon cel putin 3 ani.
Daca apar reactii nedorite sau accidente grave/spitalizare a clientilot in urma bronzarii, titularii saloanelor sunt obligati sa intocmeasca un raport in acest sens si sa il depuna la directia de sanatate publica.

Continue reading
555 Hits
0 Comments

VANZAREA DE AUTOVEHICULE. PROCEDURA SIMPLIFICATA LA FISC


Vechea procedură ce trebuia urmată la vanzarea unui autovehicul a fost simplificata, contractul de vânzare - cumpărare fiind ăînlocuit cu un alt tipizat denumit contract de înstrăinare - dobândire.
Conform normelor din Codul Fiscal, ” În cazul unui proprietar, persoană fizică sau persoană juridică, de mijloc de transport care face obiectul înmatriculării/înregistrării în România şi care înstrăinează/dobândeşte mijlocul de transport prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, organul fiscal are obligaţia înregistrării actului de înstrăinare-dobândire în [Registrul local de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării]".

Daca vânzatorul și cumpăratorul au domiciliul în România, cumpărătorul trebuie să prezinte autorităţilor fiscale locale contractul original de înstrăinare-dobândire, împreună cu patru copii certificate ale acestuia. (exemplarul original rămâne la cumpărător, un exemplar certificat (conform cu originalul) ramane la vânzător, un exemplar rămâne la organul fiscal local, un exemplar certificat, pe care se înscrie şi de către organul fiscal de la domiciliul cumpărătorului numărul de înregistrare din Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, se depune la Serviciul Public Comunitar Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor; un exemplar certificat se depune la organul fiscal local unde îşi are domiciliul fiscal persoana care cumpără maşina).
In poza atașată se regăsește modelul de contract de instrăinare/dobândire.

 

Continue reading
572 Hits
0 Comments

Amenzi pentru jigniri pe Facebook

Judecatoria Fagaras a statuat, prin sentinta civila 1323/2015, faptul ca Facebook este considerat spatiu public si jignirile facute la adresa altuia in acest mediu poate fi sanctionata cu amenda pana la 1.000 de lei, in conformitate cu prevederile Legii 61/91, in aticolul 2 pct 1:
Art. 2 Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte, daca nu sunt comise in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni: 1. savarsirea in public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora sau a institutiilor publice;
In speta solutionata de judecatorie, o persoana dintr-o comuna a judetului Brasov a postat pe Facebook o serie de jigniri la adresa unor politisti din localitate. Desi acesta nu folosea numele real in profilul sau, politistii l-au identificat dupa poze si clipurile postate si l-au sanctionat cu amenda. Contestatia i-a fost respinsa de Judecatoria Fagaras, aceasta mentinand amenda dispusa prin procesul - verbal.”
De altfel, si Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a pronuntat in acelasi sens, apreciind ca “ reteaua de socializare Facebook nu poate echivala, sub aspectul controlului mesajelor difuzate, cu o casuta postala electronica. Profilul sau personal pe Facebook, chiar daca este accesibil doar prietenilor, adica unui grup restrans de persoane, tot public este, oricare dintre «prieteni» putand distribui informatiile postate de titularul paginii"
In concluzie, inainte de a adresa jigniri la adresa altora pe Facebook, luati in considerare faptul ca ati putea fi sanctionati cu amenda de pana la 1.000 de lei.
Continue reading
689 Hits
0 Comments

Noutati RCA si CASCO - Ghid pentru protejarea drepturilor consumatorilor

În data de 24 august 2016 a fost lansat spre dezbatere de către Autoritatea de Supraveghere Financiara, un Ghid privind recomandări de bune practici pentru instrumentarea dosarelor de daună auto RCA și CASCO în vederea protejării drepturilor consumatorilor de servicii și produse de asigurare.
Acest ghid conține o listă de recomandări a celor mai bune practici pentru instrumentarea dosarelor de daună auto RCA și CASCO în scopul protejării drepturilor consumatorilor de servicii de asigurare, neavând un caracter obligatoriu.
Ghidul este menit să creeze un cadru unitar de instrumentare a dosarelor de daună auto RCA si CASCO.
Acesta poate fi downloadat de pe pagina Autoritatii, respectiv www.asfromania.ro in sectiunea Consultări publice.
De asemeni, autoritatea primeste propuneri și observații până la data de 23 septembrie 2016.
Continue reading
512 Hits
0 Comments

AMENZI PENTRU PARINTII PLECATI IN STRAINATATE LA MUNCA

Potrivit Legii nr. 272/2004, parintii sau tutorii care pleaca la munca in strainatate sunt obligati sa notifice aceasta intentie serviciului public de asistenta sociala din localitatea de domiciliu. In caz contrar, acestia pot fi amendati cu sume pana la 1000 de lei.
Tutorele sau părinții care pleacă la muncă în Italia au obligația să anunțe autoritățile române de acest lucru cu minimum 40 de zile înainte de plecarea din țară.
Notificarea trebuie făcută către serviciul public de asistență socială, iar prin aceasta trebuie desemnată, în mod obligatoriu, o persoană care să se ocupe de întreținerea copilului.
În cazul în care nu anunță serviciul public de asistență și nu desemnează o persoană pentru a îngriji copilul rămas în țară, tutorele sau părinți ce pleacă din țară sunt pasibili deamenzi cuprinse între 500 și 1.000 de lei.Persoana desemnată trebuie să facă parte din familia extinsă (rudele de până la gradul al IV-lea inclusiv, cum sunt bunicii, unchii/mătușile sau verii), să aibă minimum 18 ani și să poată întreține copilul în perioada în care tutorele legal sau părinții sunt în Italia. De asemenea, această persoană trebuie să îndeplinească și condițiile materiale, și garanțiile morale pe care le implică creșterea unui copil.Acordul persoanei desemnate să întrețină copilul celor plecați la muncă în străinătate se exprimă personal în fața instanței ce soluționează cererea, în termen de trei zile de la depunerea ei.Hotărârea instanței conține detalii despre drepturile și îndatoririle pe care le are persoana căreia i se deleagă autoritatea părintească și intervalul în care ea are efect. Această delegare a autorității părintești se face pe o perioadă limitată, de maximum un an.După ce își dă acordul, persoana căreia i s-a delegat autoritatea părintească trebuie să participe, în mod obligatoriu, la un program de consiliere organizat de serviciile publice de asistență socială, pentru a preveni situațiile de conflict, neadaptare sau neglijență în relația cu minorul.

 

Continue reading
627 Hits
0 Comments